Wiadomości ogólne

Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Jana Pawła II 5
34-600 Limanowa
tel./fax 18 337-12-46

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Biuro Cechu pracuje
od poniedziałku do piątku: w godz. od 7.00 - 15.00

 

Cech jest dobrowolnym związkiem pracodawców, rzemieślników i przedsiębiorców i stanowi organizację samorządu gospodarczego rzemiosła.
Cech posiada osobowość prawną i jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000049556.
Cech prowadzi działalność na terenie kraju, a w szczególności powiatu limanowskiego w zakresie różnych branż.
Cech jest członkiem Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.
Cech jest członkiem Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu jako Federacji Związku Pracodawców.
Tradycje Cechu sięgają XVI wieku.

 

Statut
Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Limanowej

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1.Cech jako dobrowolny związek pracodawców, rzemieślników i przedsiębiorców jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i małej przedsiębiorczości.
2.Cech posiada osobowość prawną.
3.Cech działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22.03.1989 r. /Dz.U. nr 17 poz. 92 z późniejszymi zmianami/ zwanej dalej Ustawą, ustawy
o organizacjach pracodawców z dnia 23.05.1991 r. /Dz.U. nr 55 poz. 235
z późniejszymi zmianami/ oraz niniejszego statutu.

§ 2
Cech prowadzi działalność na terenie kraju, a w szczególności powiatu                limanowskiego w zakresie rzemiosł i przedsiębiorstw różnych branż.

§ 3
1.Cech nosi nazwę: Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej.
2.Siedzibą Cechu jest Limanowa.

§ 4
1.Cech jest członkiem Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości  w Nowym Sączu.
2.Cech jest członkiem Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu jako Federacji Związku Pracodawców.

II. ZADANIA CECHU
§ 5
1.Zadaniem cechu jest utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych
z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów członków wobec administracji i sądów.
2.Do zadań cechu należy w szczególności:
 1) utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych zasadami etyki i godności zawodowej,
 2) prowadzenie wśród członków pracy społeczno-organizacyjnej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu,
 3) współpraca z organizacjami politycznymi i społecznymi, zwłaszcza w dziedzinie podnoszenia świadomości społeczno-politycznej członków,
 4) reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów oraz organizacji społecznych i gospodarczych,
5) udzielanie pomocy prawnej oraz prowadzenie zastępstwa procesowego
w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
6)przedstawianie właściwym organom administracji państwowej wniosków niezbędnych do wykonania tych zadań,
7) badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy rzemiosła na terenie działania cechu, stanu wykorzystania jego możliwości usługowych i produkcyjnych,
8) udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji,
9) udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków cechu oraz ich możliwościach produkcyjnych,
10) rozpatrywanie skarg na działalność członków,
11)popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego w rzemiośle, otaczanie opieką członków pracujących nad wynalazczością i usprawnieniami technicznymi, organizowanie i popieranie klubów postępu technicznego, popieranie rozwoju działalności artystycznej, organizowanie konkursów, wystaw, pokazów oraz muzeów,
12)współdziałanie z jednostkami naukowo-badawczymi, zwłaszcza w zakresie udostępniania członkom nowych technologii, wymiany doświadczeń, projektów wynalazczych wraz z informacją o możliwościach ich zastosowania przez członków,
13)organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników,
14)nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych oraz propagowanie i organizowanie nauki zawodu,
15)współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów rzemiosła, oraz prowadzenie własnych szkół i placówek oświatowych umożliwiających szkolonej młodzieży podwyższenie wykształcenia zawodowego i ogólnego,
16) organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenia w zakresie bhp oraz warunków sanitarno-epidemiologicznych,
17) organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków i ich rodzin oraz dla uczniów i pracowników cechu i zakładów,
a także członków ich rodzin,
18) delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy szczególne, oraz do organizacji społecznych, w pracy których uczestniczy rzemiosło,
19) dokonywanie, na wniosek osób zainteresowanych, fachowej oceny pracy wykonywanej przez członków cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii,
20)prowadzenie działalności gospodarczej, a w szczególności w zakresie:
poligrafii, szkolenia, zaopatrzenia, najmu lokali, poradnictwa i innej      niezbędnej dla zaspokojenia potrzeb zakładów rzemieślniczych,
21)) prowadzenie obsługi informacyjnej wobec członków cechu z zakresu                               
       działalności gospodarczej,
 22) wykonywanie innych działań wynikających z przepisów szczególnych,
   23) doradztwo podatkowe świadczone wyłącznie na rzecz swoich członków.
3.Do zadań cechu jako organizacji pracodawców w szczególności należy:
     1) opiniowanie projektów aktów prawnych organów władzy i administracji dotyczących podatków i opłat oraz warunków i zasad organizowania
i wykonywania działalności gospodarczej,
     2) organizowanie klubów branżowych będących płaszczyzną wymiany          doświadczeń i informacji o bussinesie,
     3) gromadzenie środków pieniężnych do dyspozycji pracodawców w formie niskoprocentowych pożyczek terminowych,
     4) dokonywanie analizy rynku i ocen działalności produkcji i usług z uwzględnieniem aktualnej sytuacji rynkowej i prognozy rozwoju,
     5) stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego,
     6) udział w organizowaniu przekształceń własnościowych i strukturalnych w gospodarce pozarolniczej,
     7) współudział w kreowaniu koncepcji rozwoju gospodarczego kraju i gospodarek lokalnych.

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 6
1.Członkami cechu na zasadzie dobrowolności mogą być rzemieślnicy i przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie objętym §2 Statutu Cechu, a także w czasie określonym inne osoby fizyczne lub wspólnicy spółek osób fizycznych nie spełniające warunków w zakresie kwalifikacji i zatrudnienia określonych w ustawie o rzemiośle.

§ 7
1.Warunkiem przyjęcia na członka cechu jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod nieważnością w formie pisemnej. Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię
i nazwisko, adres zamieszkania oraz oświadczenie dotyczące gotowości uiszczania składek członkowskich.
2.Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest zarząd.
3.Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.
4.Osoby które nabyły członkostwo w cechu z mocy ustawy o wykonywaniu
i organizacji rzemiosła zachowują uprawnienia członkowskie, jeżeli spełniają warunki określone w art.2 ust.2 ustawy z dnia 23.03.1989 r. o rzemiośle.

§ 8
1.O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka cechu zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu 2 tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać jej uzasadnienie.
2. Od odmownej decyzji zarządu zainteresowanemu służy odwołanie do walnego zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez walne zgromadzenie na najbliższym zgromadzeniu, nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia.

§ 9
1.Członkowie mają prawo:
  1) korzystania z pomocy i świadczeń cechu w zakresie określonym  w § 5 statutu,
  2) wybierania i wybieralności do organów cechu,
  3) zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia działalności cechu,
  4) wnoszenia odwołań od uchwał zarządu cechu - dotyczących praw członka - do walnego zgromadzenia,
   5) obecności na obradach organów cechu przy rozpatrywaniu odwołań stawianych im zarzutów i skarg oraz do udzielania wyjaśnień,
   6) wglądu w protokoły walnych zgromadzeń i roczne sprawozdania zarządu cechu, protokoły i pisma pokontrolne oraz sprawozdania z wykonania zaleceń,
    7) uzyskiwania od organów cechu - na walnych zgromadzeniach, zebraniach sekcji cechowych lub innych formach informacji o działalności cechu, jego wynikach oraz zamierzeniach.
2.Nie ma prawa wybieralności członek cechu który:
    1) został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego,
    2) został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem sądu cechowego,
3)zalega z opłacaniem składki cechowej powyżej trzech miesięcy, mimo wezwania o którym mowa w § 25 ust. 3 statutu.

§ 10
Członkowie cechu zobowiązani są:
1) przestrzegać prawo, zasady etyki zawodowej, godności zawodowej oraz zasady współżycia społecznego,
2) stosować się do przepisów statutu oraz uchwał organów organizacji rzemieślniczych,
3) regularnie opłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości,
4) poddawać kontroli działalność swego zakładu w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła,
5) podnosić jakość usług oraz kulturę obsługi klientów,
6) rzetelnie, sumiennie i terminowo wykonywać zlecone przez klientów prace, a w razie reklamacji w ten sam sposób rozpatrywać je i załatwiać.

§ 11
Członek cechu jest zobowiązany w ciągu trzydziestu dni zawiadomić cech
o zaniechaniu wykonywania rzemiosła lub o przeniesieniu siedziby zakładu rzemieślniczego poza teren działalności cechu.

§ 12
Członkostwo cechu ustaje na skutek:
1) wystąpienia,
2) wykreślenia,
3) wykluczenia.
§ 13
1. Członek cechu może wystąpić z niego za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod nieważnością w formie pisemnej.
2. Wystąpienie członka z cechu następuje po upływie 3-miesięcznego okresu od dnia zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia do zarządu cechu, licząc od końca miesiąca,
w którym nastąpiło wypowiedzenie.

§ 14
1.Wykreślenie członka z cechu następuje w przypadku utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w cechu.
2.Wykluczenie członka cechu następuje w przypadku:
a) nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał organów cechu,
b) nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego prowadzenia działalności gospodarczej,
c) nie opłacanie przez niego składek członkowskich przez okres 12 miesięcy,
d) prawomocnego orzeczenia Sądu Cechowego,
e) stwierdzenia istotnych uchybień w wykonywaniu obowiązków związanych
z przygotowaniem zawodowym pracowników.

§ 15
Uchwałę o wykreśleniu i wykluczeniu członka z cechu podejmuje zarząd.

§ 16
1.O wykreśleniu członka cech zobowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się.
2.Uchwała w sprawach określonych w ust. 1 staje się skuteczna z datą doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
3.Członkowi wykreślonemu przysługuje prawo odwołania się w sposób i w terminie określonym w §60 statutu.
4.Członek wykreślony ma prawo być obecny na walnym zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania i popierać je oraz składać wyjaśnienia.
5.O terminie walnego zgromadzenia, na którym ma być rozpatrzona sprawa odwołującego się, powinien on być zawiadomiony przez zarząd pod wskazanym przez siebie adresem w sposób określony w par.25 ust.1 statutu.
6.W przypadku uwzględnienia przez walne zgromadzenie odwołania od uchwały zarządu w sprawie wykreślenia - zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa w cechu.

§ 17
1.Wysokość składki cechowej ustala walne zgromadzenie uwzględniając finansowanie działalności organizacyjni-samorządowej cechu i inne jego wydatki oraz działalność statutową właściwej izby rzemieślniczej i związku rzemiosła polskiego. O wysokości składek cechowych cech powiadamia członków ze wskazaniem podstawy obliczenia składki oraz terminów jej płatności.
2.Nieuregulowane w ciągu trzech miesięcy składki podlegają ściągnięciu w trybie postępowania sądowego.
3.Zarząd cechu może w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnić członka z obowiązku płacenia składek w całości lub części na czas określony, a także umarzać składki zaległe.
§ 18
1.Uchwałą walnego zgromadzenia można nadać godność:
    1) honorowego starszego lub honorowego członka cechu osobom, które położyły szczególne zasługi dla cechu lub rozwoju rzemiosła, a nie prowadzą zakładów rzemieślniczych,
    2) honorowego członka cechu osobom, które przez ostatnie pięć lat były członkami cechu i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestały prowadzenia działalności rzemieślniczej.
2.Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w walnych zgromadzeniach z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych cechu w zakresie przysługującym członkom.

IV.ORGANY CECHU

§ 19
1.Organami cechu są:
A.Walne zgromadzenie członków,
B.Zarząd,
C.Komisja rewizyjna,
D.Sąd cechowy.
2.Członek cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych
w ust. 1 lit. B, C i D.
3.Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych ma obowiązek  przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa, statutu i uchwał organów statutowych organizacji rzemieślniczych, postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i reprezentowanego środowiska.
4.Wybory starszego cechu oraz do organów, o których mowa w ust. 1 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.
5.Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ cechu uchwały, uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
6.Za udział w posiedzeniach organów cechu, za wyjątkiem walnego zgromadzenia, członkowie otrzymują diety i zwrot kosztów podróży wg zasad ustalonych przez zarząd cechu.

§ 20
Walne zgromadzenie jest najwyższym organem cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.


§ 21
Do zakresu działania walnego zgromadzenia należy:
1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) wybór i odwoływanie starszego cechu i pozostałych członków zarządu, przewodniczących i pozostałych członków komisji rewizyjnej, sądu cechowego oraz zastępców członków.,
3) określanie wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia cechu oraz dobrowolnych świadczeń rzemieślników,
4) uchwalanie planów i programów rozwoju rzemiosła, planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej cechu,
5) rozpatrywanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków cechu, zarządu i komisji rewizyjnej w tych sprawach
i udzielanie absolutorium członkom zarządu,
6) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
7) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu rzemiosła lub wystąpienia z nich,
8) upoważnianie zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania nieruchomości cechu mających wartość historyczną, artystyczną lub naukową,
9) uchwalanie regulaminu walnego zgromadzenia,
10) nadawanie godności honorowego członka cechu,
11) rozpatrywanie odwołań członków cechu od uchwał zarządu cechu,
12) wybieranie delegatów na zjazdy delegatów samorządu rzemiosła,
13) podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w statucie.
       
§ 22
Odwołanie członka zarządu, komisji rewizyjnej lub sądu cechowego - przed upływem kadencji - może nastąpić przez walne zgromadzenie większością 2/3 głosów, oddanych w głosowaniu tajnym.

§ 23
1.Jeżeli cech liczy więcej niż 300 członków - walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o jego zastąpieniu zebraniem delegatów.
2.Delegatów wybierają sekcje zawodowe na okres kadencji zarządu. Przy liczbie członków cechu do 1.000 wybiera się jednego delegata na 6 członków, ponad 1.000 do 1.500 - jednego delegata na 8 członków, ponad 1.500 - jednego delegata na 10 członków.
3.Do zebrania delegatów zastępującego walne zgromadzenie członków stosuje się przepisy o walnych zgromadzeniach.
4.Na żądanie 1/4 ogółu członków zwołuje się walne zgromadzenie w pełnym składzie.
§ 24
1.Walne zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Walne zgromadzenie zwołuje, na podstawie uchwały zarządu starszy cechu lub
w jego zastępstwie podstarszy cechu.
2.Ponadto zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu walnego zgromadzenia na żądanie:
    1) komisji rewizyjnej,
    2) izby rzemieślniczej,
    3) 1/4 ogólnej liczby członków cechu lub delegatów.
3.Żądanie zwołania walnego zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
4.W przypadkach wskazanych w ust.2 walne zgromadzenie  powinno odbyć się
w ciągu 6 tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, walne zgromadzenie może zwołać komisja rewizyjna lub komisja wybrana przez ogólnej liczby członków cechu lub delegatów.

§ 25
1.O czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków i izbę rzemieślniczą listem poleconym lub innym sposobem z potwierdzeniem odbioru co najmniej na 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia. W walnym zgromadzeniu mogą brać udział inne zaproszone osoby.
2.W zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu należy zamieścić również informacje o wyłożeniu do wglądu w biurze cechu - odpowiednio do porządku obrad - następujących materiałów:
    1) zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły,
    2) sprawozdania zarządu,
    3) projektów podstawowych uchwał,
    4) protokołu poprzedniego walnego zgromadzenia.
3.Członkom, którzy zalegają z uiszczeniem składek cechowych powyżej trzech miesięcy należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nieprzedłożenia dowodu zapłacenia zaległych składek - będą pozbawieni prawa wybieralności do organów cechu.
4.W przypadku zastąpienia walnego zebrania członków zebraniem delegatów, pkt.1 paragrafu 25 statutu cechu stosuje się do delegatów, zaś pozostałych członków cechu zawiadamia się informacją na tablicy ogłoszeń.
§ 26
1.Walne zgromadzenie otwiera starszy lub podstarszy cechu. Walne zgromadzenie wybiera spośród członków cechu prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
2.Przewodniczący zgromadzenia ma prawo, po uprzednim trzykrotnym upomnieniu, wykluczyć ze zgromadzenia osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych.
3.Szczegółowe zasady i tryb walnego zgromadzenia określa regulamin.

§ 27
1.Walne zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami paragrafu 25 statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych przy podejmowaniu uchwał wynosi co najmniej 1/4 części członków cechu lub delegatów.
2.W razie nie dojścia do skutku walnego zgromadzenia z powodu braku wymaganej liczby obecnych, zarząd ma prawo odbyć walne zgromadzenie w drugim terminie po upływie półgodzinnej przerwy od pierwszego terminu, które wtedy jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych na walnym zgromadzeniu delegatów pod warunkiem, że informacja taka została zamieszczona w zawiadomieniach o walnym zebraniu.
3.Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej.
4.Uchwały o zmianie statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad wymagają dla swej ważności co najmniej 2/3 głosów. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany statutu.
5.W głosowaniu na walnym zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie cechu.

§ 28
1.Uchwały na zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych członków walne zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.
2.Protokół walnego zebrania podpisuje przewodniczący i sekretarz.
3.Odpis uchwał walnego zgromadzenia zarząd cechu przesyła w ciągu miesiąca izbie rzemieślniczej.

B. Zarząd Cechu
§ 29
Zarząd cechu jest organem wykonawczym cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.
§ 30
1.Zarząd składa się z pięciu osób, w tym ze starszego cechu, podstarszego, sekretarza, skarbnika i członka zarządu. Walne zgromadzenie wybiera oddzielnie starszego cechu, a pozostałych członków zarządu razem. Jednocześnie walne zgromadzanie wybiera trzech zastępców członków.
2.Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera podstarszego, sekretarza i skarbnika.
3.Kadencja zarządu trwa cztery lata, z wyjątkiem kadencji w latach 2002 2005.
4.Do zarządu mogą być wybierani jedynie członkowie cechu. Prawo zgłaszania kandydatów do zarządu przysługuje sekcjom.
5.Kandydat na członka zarządu powinien posiadać co najmniej pięcioletni okres członkostwa w cechu.
6.Walne zgromadzenie może odwołać tych członków zarządu, którym nie udzieliło absolutorium. W tym przypadku nie stosuje się przepisu §27 ust. 4 statutu.

§  31
W przypadku ustąpienia lub odwołania starszego cechu, do czasu wyboru przez walne zgromadzanie zastępuje go podstarszy.
W razie ustąpienia lub odwołania członka zarządu przed upływem kadencji, do zarządu wchodzi do końca kadencji zastępca członka w kolejności otrzymanej ilości głosów, a w przypadku równości głosów według kolejności umieszczenia na liście.

§ 32
Zarząd prowadzi wszystkie sprawy cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów cechu.

§ 33
1.Do zakresu działania zarządu należy kierowanie całokształtem działalności cechu, a w szczególności:
1)reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów i sądów, organizacji społecznych i gospodarczych,
2)gospodarowanie funduszami i majątkiem cechu, z zastrzeżeniem uprawnień walnego zgromadzenia wskazanych w §21
3)zwoływanie walnych zgromadzeń przygotowywanie wniosków na te zgromadzenia,
4)powoływanie komisji spośród członków cechu na okres kadencji zarządu,
5)realizowanie ustalonych zasad współdziałania ze spółdzielniami, rzemieślniczymi,
6)powoływanie i odwoływanie dyrektora cechu oraz ustalanie wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi zasadami płac,
7)rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe lub nieterminowe wykonywanie zamówień przez członków cechu,
8)ustalanie zakładowego systemu wynagrodzeń,
9)przyjmowanie oraz wykreślanie członów cechu.

§ 34
1.Posiedzenia zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc.
2.Na wniosek komisji rewizyjnej posiedzenie zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym czasie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

§ 35
1.Posiedzenie zarządu zwołuje starszy cechu lub podstarszy.
2.O czasie i miejscu posiedzeń zarządu powiadamiani są na pięć dni przed terminem wszyscy członkowie zarządu.
3.W posiedzeniach zarządu uczestniczy dyrektor cechu z głosem doradczym.

§ 36
1.Uchwały zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym starszego, lub podstarszego cechu.
2.Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia zarządu.
3.Szczegółowe zasady i tryb pracy zarządu i jego komisji określają regulaminy uchwalone przez zarząd.

C. Komisja rewizyjna

§ 37
1.Komisja rewizyjna jest organem kontrolujących całokształt działalności cechu,
z wyjątkiem walnego zgromadzania i orzecznictwa sądu cechowego.
2.Komisja rewizyjna składa się z pięciu członków i dwóch zastępców wybranych przez walne zgromadzenie spośród członków cechu na okres kadencji zarządu. Walne zgromadzanie wybiera oddzielnie przewodniczącego a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów plus jeden głos. Członkowie komisji wybierają spośród siebie dwóch zastępców i sekretarza. W razie niemożności pełnienia funkcji przez członka komisji w jego prawa i obowiązki wchodzi zastępca członka.

§ 38
1.Do zadań komisji rewizyjnej należy:
1)badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej z tym, że na wniosek 1/4 ogólnej liczby członków cechu zarządu cechu. Badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie,
2)badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłaszanie walnemu zgromadzeniu wniosków w tych sprawach,
3)składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności,
4)przedkładanie walnemu zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium zarządowi,
5)wydawanie zaleceń zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
2.Szczegółowe zasady i tryb pracy komisji określa regulamin uchwalony przez komisję rewizyjną.

D. Sąd cechowy

§ 39
Członkowie cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszanie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

§ 40
1.Sąd cechowy składa się z pięciu członków i trzech zastępców wybranych przez walne zgromadzenie na okres kadencji zarządu. Walne zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego sądu a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów plus jeden głos.
2.Sąd cechowy wybiera spośród siebie dwóch zastępców przewodniczącego.

§ 41
1.Sąd cechowy rozpatruje sprawy na wniosek zarządu lub z własnej inicjatywy.
2.Sąd cechowy orzeka w składzie co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

§ 42
1.Sąd cechowy może orzekać następujące kary:
1)upomnienie,
2)naganę,
3)pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń cechu na okres do 1 roku,
4)pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres do
3 lat,
5)wykluczenie.
2.W przypadku rozpatrywania sprawy członka sąd cechowy może niezależnie od orzeczenia kary zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji
w organach statutowych organizacji rzemieślniczej.
3.W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej na skutek skarg osób korzystających ze świadczeń członka i uznanie skargi za zasadną, sąd niezależnie od orzeczenia kary może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody materialnej.

§ 43
1.Wykluczenie członka z cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny
w przypadku gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami statutu cechu lub zasadami współżycia społecznego. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu członka cechu sąd zasięga obligatoryjnie opinii radcy prawnego.
2.Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności:
1)popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnej lub
z innych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu,
2)umyślne działanie na szkodę cechu,
3)uporczywe niewykonywanie podstawowych obowiązków członkowskich,
4)naruszanie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

§ 44
1.Od orzeczenia sądu cechowego służy odwołanie do rzemieślniczego sądu odwoławczego, działającego przy organizacji, której cech jest członkiem,
w ciągu 1 miesiąca od doręczenia orzeczenia.
2.Orzeczenie rzemieślniczego sądu odwoławczego jest ostateczne.

§ 45
Wykonywanie orzeczeń sądu należy do zarządu cechu.

§ 46
Szczegółowe postępowanie dyscyplinarne określa regulamin uchwalony przez walne zgromadzenie.

V.SEKCJE TERENOWE I ZAWODOWE

§ 47
1.Członkowie cechu wykonujący rzemiosło na terenie jednego lub kilku sąsiednich  miast i gmin tworzą sekcje terenowe.
2.Członkowie cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne rzemiosła tworzą sekcje zawodowe.
3.W cechu mogą działać sekcje zawodowe i terenowe. Delegatów na walne zgromadzenie wybierają sekcje wskazane w § 23.
4.Powoływanie sekcji należy do właściwości zarządu cechu.
5. Pierwsze zabranie sekcji zwołuje zarząd cechu. Zebranie wybiera przewodniczącego sekcji i jego zastępcę. Zakres zadań przewodniczącego sekcji określa zarząd cechu. Przewodniczący sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.    
 6. Do zadań sekcji należy:
1)oddziaływanie na rzemieślników w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań społeczno gospodarczych rzemiosła,
2)prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej rzemiosła,
3)wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła danego regionu lub zawodów,
4)otaczanie opieka uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielanie pomocy rzemieślnikom prowadzącym nowe zakłady rzemieślnicze,
5)aktywizowanie rzemieślników do udziału w czynie społecznym.
7. Ewentualne wydatki sekcji pokrywane są w ramach planu finansowego
cechu.
8. Sekcje nie mają uprawnień do występowania na zewnątrz, a opinie swe   
i postulaty przedstawiają zarządowi cechu.

VI.KOMISJE ZARZĄDU CECHU

§ 48
1.Dla wykonania zadań cechu, zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz właściwego rozpatrywania skarg na działalność zrzeszonych członków, zarząd cechu może powołać komisję kontroli społecznej, oraz komisje ds. skarg i wniosków.
2.Komisje maja charakter doradczy i opiniujący, a wnioski ze swych czynności przedstawiają zarządowi.
3.Kadencja komisji jest równa kadencji zarządu cechu.

§ 49
1.W skład komisji powoływani są członkowie odznaczający się wysokim poziomem etyki zawodowej i kwalifikacji zawodowych.
2.Komisje mogą korzystać, za zgodą zarządu, z opinii rzeczoznawców.

§ 50
1.Do zadań komisji kontroli społecznej należy badanie i analizowanie działalności zakładów rzemieślniczych w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej
i rzetelnego wykonywania rzemiosła.
2.W toku kontroli komisja powinna zwracać uwagę rzemieślnikowi na stwierdzone uchybienia oraz omawiać z nim i wyjaśniać zasady prawidłowego prowadzenia zakładu.

§ 51
Do zadań komisji ds. skarg i wniosków należy badanie i analizowanie skarg na działalność zrzeszonych członków cechu oraz rozpatrywanie wniosków mających na celu usprawnienie działalności cechu.

§ 52
Tryb pracy i szczegółowe zadania komisji określa zarząd cechu.

VII.ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ CECHU

§ 53
1.Środki finansowe cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia cechu, dobrowolne świadczenia rzemieślników, oraz inne wpływy.
2.Gospodarka finansowa cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez walne zgromadzenie cechu. Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność cechu.
3.Szczegółowe zasady gospodarki finansowej cechu oraz zasady wynagradzania zatrudnionych w cechu pracowników uchwala walne zgromadzenie kierując się wskazówkami merytorycznymi związku rzemiosła polskiego.

§ 54
Cech uczestniczy w kosztach działalności samorządowo organizacyjnej izby rzemiosła i przedsiębiorczości  oraz w finansowaniu funduszów scentralizowanych przeznaczonych na cele rozwoju rzemiosła, potrzeby oświatowe, społeczno wychowawcze i socjalne ogółu rzemiosła na zasadach określonych przez związek rzemiosła polskiego.

VIII. BIURO CECHU
§ 55
1.Dyrektor cechu kieruje pracą biura, przygotowuje materiały na posiedzenia organów cechu i czuwa nad wykonaniem uchwał organów cechu.
2.Dyrektor jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności cechu obowiązujących przepisów.
3.W przypadku gdy wykonanie uchwał lub decyzji organów cechu mogło by spowodować naruszenie prawa, dyrektor cechu powinien wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzję podjął, o jej zmianę lub uchylenie.
4.Dyrektor cechu bierze udział w obradach walnego zgromadzenia oraz
w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
5.Dyrektor cechu odpowiada za pracę biura przed zarządem cechu.

§ 56
1.Dyrektorem cechu może zostać osoba posiadająca co najmniej średnie wykształcenie, oraz trzyletnią praktykę w organizacjach rzemiosła.
2.W uzasadnionych przypadkach zarząd cechu może zwolnić kandydata na dyrektora cechu od warunku posiadania trzyletniej praktyki w organizacjach rzemiosła.

§ 57
Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest dyrektor cechu.

IX. REPREZENTACJA CECHU
§58
Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez starszego lub podstarszego cechu oraz dyrektora cechu w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

§ 59
1.Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają starszy lub podstarszy cechu łącznie z dyrektorem cechu, a w okresie jego nieobecności łącznie z upoważnionym przez dyrektora cechu pracownikiem biura.
2.Zarząd cechu może udzielić dyrektorowi cechu pełnomocnictwa do wykonywania określonych czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością cechu lub jego zakładem, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju, lub czynności szczególnych.

X.POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

§ 60
1.Od decyzji zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, zainteresowany może wnieść odwołanie do walnego zgromadzenia.
2.Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni licząc od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie
i terminie odwołania.
3.Walne zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym zgromadzeniu, lecz nie później niż w ciągu roku od daty otrzymania go przez cech.
4.Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione przez zainteresowanego po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza 6 miesięcy a odwołujący się usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.
5.Cech zobowiązany jest doręczyć odwołującemu się odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

XII. LIKWIDACJA CECHU
§ 61
Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, powziętej większością 3/4 głosów.
~~~~~~


Limanowa, dnia 12 maja 2008 r.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Bartłomiej Jach
Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-07 15:46:43
Opublikował: Bartłomiej Jach
Data publikacji: 2011-02-14 15:09:37
Odsłon: 1867
Dziennik zmian

Organy Cechu

Organy Cechy:
-Walne Zgromadzenie Członków
-Zarząd
-Sąd Cechowy
-Komisja Rewizyjna

 

 

Zarząd Cechu

Józef Curzydło -Starszy Cechu
Marian Pałka – Podstarszy Cechu
Henryk Jędrzejek – Skarbnik
Jan Tokarczyk - Sekretarz
Edward Kaleta – Członek
Andrzej Napora – Zastępca Członka
Zbigniew Kwit – Zastępca Członka
Marek Wojtas – Zastępca Członka

Komisja Rewizyjna

Wilhelm Mrożek – Przewodniczący
Marek Krajewski - Członek
Franciszek Mikołajczyk - Członek 
Jan Młynarczyk – Członek
Krzysztof Wyrwa - Członek 
Marek Florczak - Zastępca Członka 
Piotr Kaleta – Zastępca Członka 

Sąd Cechowy

Józef Kurek – Przewodniczący
Władysław Kapturkiewicz - Członek 
Bogdan Pałka - Członek 
Mieczysław Biedroń - Członek
Ryszard Piszczek – Członek
Małgorzata EWiewiórska - Zastępca Członka
Marek Golonka – Zastępca Członka
Jerzy Piech  - Zastępca Członka

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Beata Rzepiela
Data ostatniej modyfikacji: 2021-06-09 11:58:51
Opublikował: Bartłomiej Jach
Data publikacji: 2009-06-22 20:33:15
Odsłon: 2182
Dziennik zmian

Pozostałe informacje

Cech prowadzi własną Zasadniczą Szkołę Zawodową
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Bartłomiej Jach
Data ostatniej modyfikacji: 2003-08-22 16:19:04
Opublikował: Bartłomiej Jach
Data publikacji: 2003-08-22 16:19:04
Odsłon: 1886
Dziennik zmian

Zadania Cechu

Zadania Cechu:

Podstawowym zadaniem Cechu jest utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej oraz reprezentowanie interesów zrzeszonych rzemieślników-przedsiębiorców wobec samorządu terytorialnego i administracji publicznej.

 

Ważnym zadaniem Cechu jest wypełnianie zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania, a w szczególności nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych.

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Bartłomiej Jach
Data ostatniej modyfikacji: 2003-08-22 16:16:04
Opublikował: Bartłomiej Jach
Data publikacji: 2003-08-22 16:16:04
Odsłon: 1858
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.