Wiadomości ogólne

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości
38-300 Gorlice, ul. Kołłątaja 12
tel./fax 018 353-52-62
Godziny urzędowania Biura Cechu:
w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cech jest dobrowolnym związkiem pracodawców, rzemieślników i przedsiębiorców i jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i małej przedsiębiorczości.
Cech posiada osobowość prawną i jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000040463.
Cech prowadzi działalność na terenie całego kraju, a w szczególności na terenie powiatu gorlickiego.
Cech jest członkiem Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu (członkostwo z Ustawy o rzemiośle, a także z Ustawy o organizacji pracodawców - Izba jako federacja związku pracodawców).
Tradycje Cechu sięgają XVI wieku. Pierwszy zachowany dokument dotyczący Cechu gorlickiego znajduje się w miejscowym muzeum, jest nim Statut Cechu Wielkiego z 1627 roku, który obejmował bednarzy, stolarzy, powroźników, siodlarzy, kowali, kominiarzy, kuśnierzy, kołodziejów, iglarzy, mieczników i malarzy.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Bartłomiej Jach
Data ostatniej modyfikacji: 2012-02-08 15:08:11
Opublikował: Bartłomiej Jach
Data publikacji: 2011-02-26 17:07:32
Odsłon: 1787
Dziennik zmian

Statut Cechu

Statut Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach§ 1
Cech jako dobrowolny związek pracodawców, rzemieślników i przedsiębiorców jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i małej przedsiębiorczości.
Cech posiada osobowość prawną.
Cech działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989r. /Dz.U. nr 17 poz. 92 z późniejszymi zmianami/zwanej dalej ustawą , ustawy o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991r. /Dz.U. nr 55 poz. 235 z późniejszymi zmianami/ oraz niniejszego statutu.

§ 2
Cech prowadzi działalność na terenie całego kraju a w szczególności na terenie powiatu gorlickiego.

§ 3
Cech nosi nazwę: Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach.
Siedzibą Cechu jest miasto Gorlice.

§ 4
Cech jest członkiem Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.
Cech jest członkiem Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu jako federacji związku pracodawców.

Zadania cechu
§ 5
Zadaniem cechu jest utrwalenie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenia na rzecz członków działalności społeczno - organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów.
Do zadań cechu należy w szczególności:
utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej
prowadzenie wśród członków pracy społeczno - organizacyjnej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu
współpraca z organizacjami politycznymi i społecznymi, zwłaszcza w dziedzinie podnoszenia świadomości społeczno politycznej członków
reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów oraz organizacji społecznych i gospodarczych
udzielanie pomocy prawnej oraz prowadzenia zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi
przedstawiania właściwym terenowym organom administracji państwowej wniosków dotyczących zadań rzemiosła i przedsiębiorczości oraz środków niezbędnych dla wykonania tych zadań
badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy rzemiosła i przedsiębiorczości na terenie działania cechu, stanu wykorzystania jego możliwości usługowych i produkcyjnych
udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji wystąpień i interwencji
udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków oraz ich możliwościach produkcyjnych
rozpatrywanie skarg na działalność członków
popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego w rzemiośle, otaczanie opieką członków pracujących nad wynalazczością i usprawnieniami technicznymi, organizowanie i popieranie klubów postępu technicznego, popieranie rozwoju działalności artystycznej, organizowanie konkursów, wystaw, pokazów oraz muzeów
współdziałanie z jednostkami naukowo - badawczymi, zwłaszcza w zakresie udostępniania członkom nowych technologii, wymiana doświadczeń projektów wynalazczych wraz z informacją o możliwościach ich stosowania przez członków
organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników
propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego oraz nadzór nad szkoleniem uczniów
współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów rzemiosła, zakładanie i prowadzenie własnych szkół umożliwiających młodzieży szkolnej podwyższanie swojego wykształcenia zawodowego i ogólnego
organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenia w zakresie BHP oraz warunków sanitarno - epidemiologicznych
organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków i ich rodzin oraz uczniów i pracowników cechu i zakładów a także ich rodzin
delegowanie przedstawicieli rzemiosła i przedsiębiorców do organów kolegialnych oraz do organizacji społecznych w pracy których uczestniczy rzemiosło
dokonywanie na wniosek osób zainteresowanych fachowej oceny pracy wykonanej przez członków cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii
prowadzenie działalności gospodarczej w formie zakładu własnego w zakresie prowadzenia kursów podnoszących kwalifikacje, kursów dokształcająco - uzupełniających i innych
prowadzenie obsługi informacyjnej wobec członków cechu w zakresie spraw dotyczących działalności gospodarczej
wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych
Do zadań Cechu jako organizacji pracodawców w szczególności należy:
opiniowanie projektów aktów prawnych organów władzy i administracji dotyczących podatków i opłat oraz warunków i zasad organizowania i wykonywania działalności gospodarczej
organizowanie klubów branżowych będących płaszczyzna wymiany doświadczeń i informacji o biznesie
gromadzenie środków pieniężnych do dyspozycji pracodawców w formie niskoprocentowych pożyczek terminowych
dokonywanie analizy rynku i ocena działalności produkcji i prognozy rozwoju
stworzenie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego
udział w organizowaniu przekształceń własnościowych i strukturalnych w gospodarce pozarolniczej
współudział w kreowaniu koncepcji rozwoju gospodarczego kraju i gospodarek lokalnych

Członkowie ich prawa i obowiązki
§ 6
Członkami cechu na zasadzie dobrowolności mogą być pracodawcy rzemieślnicy i przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie objętym § 2 statutu, a także w czasie określonym inne osoby fizyczne lub wspólnicy spółek osób fizycznych nie spełniające warunków w zakresie kwalifikacji i zatrudnienia określonych w ustawie o rzemiośle.

§ 7
Warunkiem przyjęcia na członka cechu jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod nieważnością w formie pisemnej. Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego, w wypadku spółki jawnej przez jej właścicieli, zawierać jego imię i nazwisko, w przypadku spółki adresy zamieszkania oraz oświadczenie dotyczące gotowości uiszczania składek członkowskich.
Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest zarząd.
Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.

§ 8
O decyzji przyjęcia lub odmowy na członka cechu zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu 14 dni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
Od odmownej decyzji zarządu zainteresowanemu służy odwołanie do walnego zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez walne zgromadzenie na najbliższym zgromadzeniu, nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia.

§ 9
Członkowie mają prawo:
korzystania z pomocy i świadczeń cechu w zakresie określonym § 5 statutu
wybierania i wybieralności do organów cechu
zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia cechu
wnoszenia odwołań od uchwał zarządu cechu - dotyczących praw członka - do walnego zgromadzenia
obecności na obradach organów cechu przy rozpatrywaniu odwołań stawianych im zarzutów i skarg oraz do udzielania wyjaśnień
wglądu w protokoły walnych zgromadzeń i roczne sprawozdania zarządu Cechu, protokoły i pisma pokontrolne oraz sprawozdania wykonania zaleceń
uzyskiwanie od organów cechu - na walnych zgromadzeniach, zebraniach sekcji cechowych lub innych formach - informacji o działalności cechu, jego wynikach oraz zamierzeniach
Nie ma prawa wybieralności członek cechu który:
został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego
został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem sądu cechowego
zalega z wpłacaniem składki cechowej powyżej trzech miesięcy mimo wezwania, o którym mowa w § 25 ust. 3 statutu.

§ 10
Członkowie cechu obowiązani są:

przestrzegać prawo, zasady etyki zawodowej i godności zawodowej oraz zasady współżycia społecznego
stosować się do przepisów statutu oraz uchwał organów organizacji rzemieślniczych
regularnie wpłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości
poddawać kontroli działalność swego zakładu w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła
podnosić jakość usług oraz kulturę obsługi klientów
rzetelnie, sumiennie i terminowo wykonywać zlecone przez klientów prace, a w razie reklamacji w ten sam sposób rozpatrywać je i załatwiać

§ 11
Członek cechu jest obowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić cech o zaniechaniu wykonywania rzemiosła - działalności gospodarczej lub o zmianie siedziby zakładu.

§ 12
Członkostwo w cechu ustaje na skutek:
wystąpienie
wykreślenia
wykluczenia

§ 13
Członek cechu może wystąpić z niego za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod nieważnością w formie pisemnej.
Wystąpienie członka z cechu następuje po upływie 3 - miesięcznego okresu od dnia zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia do zarządu cechu, licząc od końca m - ca w którym nastąpiło wypowiedzenie.

§ 14
Wykreślenie członka Cechu następuje w przypadku utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w Cechu
Wykluczenie członka Cechu następuje w wypadku:
nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał organów Cechu
nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego prowadzenia działalności gospodarczej
nie opłacania składek członkowskich przez okres 12 miesięcy
prawomocnego orzeczenia Sadu Cechowego
stwierdzenia istotnych uchybień w wykonywaniu obowiązków związanych z przygotowaniem zawodowym pracowników

§ 15
Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje zarząd.

§ 16
O wykreśleniu członka cech jest obowiązany powiadomić zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji oraz podać uzasadnienia wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się.
Uchwała w sprawach określonych w ust. 1 staje się skuteczna z datą doręczania zainteresowanemu zawiadomienia o wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
Członkowi wykreślonemu przysługuje prawo odwołania się w sposób i w terminie określonym w § 60 statutu.
Członek wykreślony ma prawo być obecny na walnym zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania i popierać je oraz składać wyjaśnienia.
O terminie walnego zgromadzenia, na którym ma być rozpatrzona sprawa odwołującego się, powinien być on zawiadomiony przez zarząd pod wskazanym przez siebie w odwołaniu adresem w sposób określony w § 25 ust. 1 statutu.
W przypadku uwzględnienia przez walne zgromadzenie odwołania od uchwały zarządu w sprawie wykreślenia - zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa cechu.

§ 17
Wysokość składki cechowej, ustala walne zgromadzenie uwzględniając finansowanie działalności organizacyjno - samorządowej cechu i inne jego wydatki oraz wydatki na działalność statutową właściwej Izby Rzemieślniczej. O wysokości składki cechowej, cech zawiadamia członków ze wskazaniem podstawy obliczenia składki oraz terminów płatności.
Nieuregulowanie w ciągu trzech miesięcy składki podlegają ściągnięciu w trybie postępowania sądowego.

§ 18
Uchwałą walnego zgromadzenia można nadać godność:
"Honorowego Starszego" lub "Honorowego członka" cechu osobom które położyły szczególne zasługi dla cechu lub rozwoju rzemiosła, a nie prowadzą zakładów rzemieślniczych
"Honorowego członka cechu" osobom, które przez ostatnie 10 lat były członkami cechu i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestały działalności rzemieślniczej.
Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w walnych zgromadzeniach z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych w zakresie przysługującym członkom.
Organy cechu

§ 19
Organami cechu są:
Walne Zgromadzenie Członków
Zarząd
Komisja Rewizyjna
Sąd Cechowy
Członek cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 lit B,C
Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych ma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa, statutu i uchwał organów statutowych organizacji rzemieślniczych, postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesami reprezentowanego środowiska.
Wybory Starszego Cechu oraz organów, o których mowa w ust. 1 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.
Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ cechu uchwały uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.
Za udział w posiedzeniu organów cechu, z wyjątkiem walnego zgromadzenia, członkowie cechu otrzymają diety i zwrot kosztów podróży.

Walne zgromadzenie członków

§ 20
Walne zgromadzenie jest najwyższym organem cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działań.

§ 21
Do zakresu działania walnego zgromadzenia należy:
uchwalenie statutu i jego zmian
wybór i odwołanie starszego cechu i pozostałych członków zarządu, przewodniczącego i pozostałych członków komisji rewizyjnej i sądu Cechowego oraz zastępców członków,
określenie wysokości składki cechowej, opłat za świadczenia cechu oraz dobrowolnych świadczeń rzemieślników i przedsiębiorców
uchwalanie planów i programów rozwoju rzemiosła i przedsiębiorczości, planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej cechu
rozpatrywanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej, zatwierdzenie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków cechu, zarządu i komisji rewizyjnej w tych sprawach i udzielenia absolutorium członkom zarządu
podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości
podejmowanie uchwal o przystąpieniu do organizacji samorządu lub wystąpienia z nich
upoważnienia zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania ruchomości cechu mających wartość historyczną, artystyczną i naukową
uchwalania regulaminu obrad walnego zgromadzenia
nadawania godności członka honorowego cechu
rozpatrywanie odwołań członków cechu od uchwał zarządu cechu
wybieranie delegatów na zjazdy delegatów samorządu rzemiosła
podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w statucie.

§ 22
Odwołanie członka zarządu, komisji rewizyjnej lub sądu cechowego przed upływem kadencji - może nastąpić przez walne zgromadzenie większością głosów oddanych w tajnym głosowaniu.

§ 23
Jeżeli cech liczy więcej niż 200 członków - walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o jego zastąpieniu zebraniem delegatów .
Delegatów wybierają sekcje zawodowe na okres kadencji zarządu.
Przy liczbie członków cechu od 200 do 500 wybiera się jednego delegata na 4 członków.
ponad 500 do 1000 - jednego delegata na 8 członków
ponad 1000 - jednego delegata na 10 członków

Do zebrania delegatów zastępującego walne zgromadzenie członków stosuje się odpowiednio przepisy o walnych zgromadzeniach.
Na żądanie ogółu członków zwołuje się walne zgromadzenie w pełnym składzie.

§ 24
Walne zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej w ciągu 6 - ciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
Walne zgromadzenie zwołuje, na podstawie uchwały zarządu starszy cechu lub w jego zastępstwie podstarszy cechu.
Ponadto zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu walnego zgromadzenia na żądanie:
Komisji Rewizyjnej
Izby Rzemieślniczej
ogólnej liczby członków cechu lub delegatów
Żądanie zwołania walnego zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
W przypadku wskazanym w ust. 2 walne zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi walne zgromadzenie może zwołać komisja rewizyjna lub komisja wybrana przez ogólnej liczby członków cechu lub delegatów.

§ 25
O czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków i Izbę Rzemieślniczą listem poleconym lub innym sposobem z potwierdzeniem odbioru co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia.
W walnym zgromadzeniu mogą brać udział inne zaproszone osoby.
W zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu należy zamieścić również informację o wyłożeniu do wglądu w biurze cechu - odpowiedniego porządku obrad - następujących materiałów:
zamkniecie rachunkowe za rok ubiegły
sprawozdanie Zarządu
projekty podstawowych uchwał
protokół poprzedniego walnego zgromadzenia
Członkom, którzy zalegają z uiszczeniem składek cechowych powyżej trzech miesięcy należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nie przedłożenia dowodu zapłacenia zaległych składek będą pozbawieni praw wybieralności do organów cechu.

§ 26
Walne zgromadzenie otwiera starszy lub podstarszy cechu.
Walne zgromadzenie wybiera spośród członków cechu prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
Przewodniczący zgromadzenia ma prawo, po uprzednim trzykrotnym upomnieniu, wykluczyć ze zgromadzenia osoby które nie stosują się do zarządzeń porządkowych.
Szczegółowe zasady i tryb walnego zgromadzenia określa regulamin.

§ 27
Walne zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami § 25 statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych przy ich podejmowaniu wynosi co najmniej części członków lub delegatów.
Walne zgromadzenie może być zwołane w dwóch następujących po sobie po półgodzinnej przerwie, alternatywnych terminach.
W razie nie dojścia do skutku walnego zgromadzenia w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków lub delegatów po upływie pół godziny uważa się walne zgromadzenie jako zwołane w II terminie i jest ono zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na ilość obecnych.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej.
Uchwały o zmianie statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad wymagają dla swej ważności, co najmniej 2/3 głosów.
Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany statutu.
W głosowaniu na walnym zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie cechu.

§ 28
Uchwały na walnym zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykła większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej.
Na żądanie większości obecnych członków walne zgromadzenie podejmuje uchwałę o głosowaniu tajnym.
Protokół walnego zgromadzenia podpisuje przewodniczący oraz sekretarz.
Odpis uchwał walnego zgromadzenia Zarząd Cechu przesyła w ciągu miesiąca Izbie Rzemieślniczej.

Zarząd Cechu

§ 29
Zarząd cechu jest organem wykonawczym cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

§ 30
Zarząd składa się z 7 osób w tym starszego cechu, 2 podstarszych, sekretarza, skarbnika oraz 2 członków.
Walne zgromadzenie wybiera oddzielnie: starszego cechu, a pozostałych członków zarządu razem. Jednocześnie walne zgromadzenie wybiera 2 zastępców członków.
Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów plus jeden głos.
Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera 2 podstarszych, sekretarza i skarbnika.
Kadencja zarządu trwa 4 lata.
Do zarządu cechu mogą być wybierani jedynie członkowie cechu. Prawo zgłaszania kandydatów do zarządu przysługuje delegatom walnego zgromadzenia.
Kandydat na członka zarządu powinien posiadać co najmniej 5 - letni okres członkostwa cechu.
Walne zgromadzenie może odwołać tych członków zarządu, którym nie udzielono absolutorium. W tym przypadku nie stosuje się przepisu § 27 ust. 4 statutu.

§ 31
W razie ustąpienia lub odwołania członka zarządu przed upływem kadencji, do zarządu wchodzi do końca kadencji zastępca członka w kolejności otrzymanej liczby głosów, a w przypadku równości głosów wg kolejności umieszczenia na liście.
W przypadku ustąpienia lub odwołania starszego cechu, do czasu wyboru przez najbliższe walne zgromadzenie zastępuje go podstarszy.

§ 32
Zarząd prowadzi wszystkie sprawy cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów cechu.

§ 33
Do zakresu działania zarządu należy kierowanie całokształtem działalności cechu, a w szczególności:
reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów, organizacji społecznych i gospodarczych
gospodarowanie funduszami i majątkiem cechu, z zastrzeżeniem uprawnień walnego zgromadzenia wskazanych w § 21
zwoływanie walnych zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te zgromadzenia
powoływanie komisji spośród członków cechu, na okres kadencji zarządu
realizowanie ustalonych zasad współdziałania ze spółdzielniami rzemieślniczymi
powoływanie i odwoływanie kierownika biura cechu oraz ustalanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi zasadami płac
rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe lub nieterminowe wykonywanie zamówień przez członków cechu
ustalanie zakładowego systemu wynagrodzenia
przyjmowanie oraz wykreślanie członków cechu

§ 34
Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeby, lecz co najmniej raz na kwartał w roku.
Na wniosek komisji rewizyjnej posiedzenie zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 35
Posiedzenia zarządu cechu zwołuje starszy cechu lub podstarszy.
O czasie i miejscu posiedzeń zarządu powiadomieni są na 5 dni przed terminem wszyscy członkowie zarządu.
W posiedzeniach zarządu uczestniczy kierownik biura z głosem doradczym.

§ 36
Uchwały zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym starszego lub podstarszego cechu.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia zarządu.
Szczegółowe zasady i tryb pracy zarządu i jego komisji określają regulaminy uchwalone przez zarząd.

Komisja Rewizyjna

§ 37
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności cechu, z wyjątkiem walnego zgromadzenia i orzecznictwa sądu cechowego
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 2 zastępców, wybranych przez walne zgromadzenie spośród członków cechu na okres kadencji zarządu.
Walne zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% + 1.
Członkowie komisji wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
W razie niemożności pełnienia funkcji przez członka komisji w jego prawa i obowiązki wchodzi zastępca członka.

§ 38
Do zadań komisji rewizyjnej należy:
badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej cechu z tym, że na wniosek ogólnej liczby członków cechu - zarządu cechu - badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie
badanie rocznych sprawozdań finansowych /bilansów/ oraz zgłaszanie walnemu zgromadzeniu wniosków w tych sprawach
składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności
przedkładanie walnemu zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium zarządowi
wydawanie zaleceń zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
Szczegółowe zasady i tryb pracy komisji określa regulamin uchwalony przez komisję rewizyjną

Sąd cechowy

§ 39
Członkowie cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

§ 40
Sąd cechowy składa się z 3 członków i 2 zastępców, wybranych przez walne zgromadzenie spośród członków cechu na okres kadencji zarządu.
Walne zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego sądu, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50 % głosów plus jeden.
Sąd cechowy wybiera spośród siebie zastępcę przewodniczącego.

§ 41
Sad cechowy rozpatruje sprawy na wniosek zarządu lub własnej inicjatywy.
Sąd cechowy orzeka w składzie 3 osobowym.

§ 42
Sąd cechowy może orzekać następujące kary:
upomnienie
nagana
pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń cechu na okres 1 roku
pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres do 3 lat
wykluczenie
W przypadku rozpatrywania sprawy członka sądu cechowego może niezależnie od orzeczenia kary - zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji w organach statutowych organizacji rzemieślniczych
W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób korzystających ze świadczeń członka i uznania skargi za zasadną sąd niezależnie od orzeczonej kary może zlecić naprawienia wyrządzonej szkody materialnej.

§ 43
Wykluczenie członka z cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny w przypadku gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami statutu cechu i zasadami współżycia społecznego, Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu z członka cechu Sąd zasięga obligatoryjnie opinii radcy prawnego.
Za ważna przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności:
popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych lub z innych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu
umyślnego działania na szkodę cechu
uporczywe niewykonywanie podstawowych obowiązków członkowskich
naruszenia zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła

§ 44
Od orzeczenia sądu cechowego służy odwołanie do rzemieślniczego sądu odwoławczego, działającego w organizacji której cech jest członkiem w ciągu 1 miesiąca od doręczenia orzeczenia.
Orzeczenia rzemieślniczego sądu odwoławczego są ostateczne.

§ 45
Wykonywanie prawomocnych orzeczeń sądu należy do zarządu cechu.

§ 46
Szczegółowe postępowanie dyscyplinarne określa regulamin uchwalony przez walne zgromadzenie.

Sekcje terenowe i zawodowe

§ 47
Członkowie cechu wykonujący rzemiosła na terenie jednego lub kilku sąsiednich miast i gmin tworzą sekcje terenowe.
Członkowie cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne rzemiosła tworzą sekcje zawodowe.
W cechu mogą działać sekcje zawodowe i terenowe. Delegatów na walne zgromadzenie wybierają sekcje wskazane w § 23.
Powołanie sekcji należy do właściwego zarządu.
Pierwsze zebranie sekcji zwołuje zarząd cechu. Zebranie wybiera przewodniczącego sekcji i jego następcę. Zakres zadań przewodniczącego sekcji określa zarząd cechu.
Przewodniczący sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach zarządu cechu z głosem doradczym.
Do zadań sekcji należy:
oddziaływanie na rzemieślników - przedsiębiorców w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonania zadań społeczno - gospodarczych rzemiosła
prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej rzemiosła i przedsiębiorczości
wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła - przedsiębiorczości danego regionu lub zawodów
otoczenie opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielanie pomocy rzemieślnikom prowadzącym nowe zakłady rzemieślnicze
Ewentualne wydatki sekcji pokrywane są w ramach planu finansowego cechu.
Sekcje nie mają uprawnień do występowania na zewnątrz, a opinie swe i postulaty przedstawiają zarządowi cechu.

Komisje zarządu Cechu

§ 48
Dla wykonania zadań cechu, zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz właściwego rozpatrywania skarg na działalność zrzeszonych członków zarząd cechu może powołać komisję kontroli społecznej oraz komisję do spraw skarg i wniosków.
Komisje mają charakter doradczy i opiniujący, a wnioski ze swych czynności przedstawiają zarządowi.
Kadencja komisji jest równa kadencji zarządu.

§ 49
W skład komisji powołani są członkowie odznaczający się wysokim poziomem etyki zawodowej i kwalifikacji zawodowych.
Komisje mogą korzystać, za zgoda zarządu z opinii rzeczoznawców.

§ 50
Do zadań komisji kontroli społecznej należy badanie i analizowanie działalności zakładów w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła i przedsiębiorczości.
W toku kontroli komisja powinna zwracać uwagę członkowi na stwierdzone uchybienia oraz rozmawiać z nim i wyjaśniać zasady prawidłowego prowadzenia zakładu.

§ 51
Do zadań komisji ds. skarg i wniosków należy badanie i analizowanie skarg na działalność zrzeszonych członków oraz rozpatrywanie wniosków zmierzających do usprawnienia działalności cechu.

§ 52
Tryb pracy i szczegółowe zadania komisji określa zarząd cechu.

Zasady gospodarki finansowej cechu

§ 53
Środki finansowe cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia rzemieślników i przedsiębiorców oraz inny wpływy.
Gospodarka finansowa cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalane przez walne zgromadzenie cechu. Zasadą gospodarki finansowej cechu jest samowystarczalność cechu.
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej cechu uchwala walne zgromadzenie, natomiast zasady wynagradzania zatrudnionych w cechu pracowników uchwala Zarząd Cechu stosownie do obowiązujących przepisów.

§ 54
Cech uczestniczy w kosztach działalności samorządowo - organizacyjnej Izby Rzemiosła i Przedsiebiorczosci.

Biuro Cechu

§ 55
Kierownik biura cechu kieruje pracą biura, przygotowuje materiały na posiedzenia organów cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwał organów cechu.
Kierownik biura jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności cechu obowiązujących przepisów.
W przypadku gdy wykonanie uchwał lub decyzji organ cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa, kierownik biura cechu powinien wystąpić do organu cechu, który uchwałę lub decyzję pojął, o jej zmianę lub uchylenie.
Kierownik biura bierze udział w obradach walnego zgromadzenia oraz w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
Kierownik biura odpowiada za pracę biura przed zarządem cechu.

§ 56
Kierownikiem biura cechu może zostać osoba posiadająca co najmniej średnie wykształcenie oraz 3 - letnią praktykę w organizacjach rzemiosła.
W uzasadnionych przypadkach zarząd cechu może zwolnić kandydata na kierownika biura cechu od warunku posiadania 3 - letniej praktyki w organizacjach rzemiosła.

§ 57
Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest kierownik biura cechu.

Reprezentacja cechu

§ 58
Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego Cechu lub Podstarszego Cechu oraz Kierownika biura cechu w zakresie udzielanego mu pełnomocnictwa.

§ 59
Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają starszy lub podstarszy cechu łącznie z kierownikiem biura cechu, a w okresie jego nieobecności - łącznie z upoważnionym przez kierownika biura pracownikiem biura cechu.
Zarząd Cechu może udzielić kierownikowi biura cechu pełnomocnictwa do wykonywania określonych czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością cechu lub jego zakładem, a także pełnomocnictwa do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

Postępowanie odwoławcze

§ 60
Od decyzji zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, zainteresowany może wnieść odwołanie do walnego zgromadzenia.
Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni, licząc od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie odwołania.
Walne zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym zgromadzeniu, lecz nie później niż w ciągu roku od daty otrzymania ich przez cech.
Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie po upływie terminu jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je dodatkowymi okolicznościami.
Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem, w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

Likwidacja cechu

§ 61
Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, powziętej większością głosów

Statut uchwalony w dniu 7 czerwca 2001r. Uchwałą nr 5/2001 Walnego Zgromadzenia Członków Cechu i zarejestrowany w KRS pod nr 0000040463

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Bartłomiej Jach
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-26 17:06:33
Opublikował: Bartłomiej Jach
Data publikacji: 2011-02-26 17:06:33
Odsłon: 1777
Dziennik zmian

Organy Cechu

Organy Cechu:
Walne Zgromadzenie
Zarząd
Komisja Rewizyjna
Sąd Cechowy

Skład Zarządu:

Jan Wojnarski – Starszy Cechu
Stanisław Mucha-Słomski -  
Beata Cetnarowska – 
Włodzimierz Socha - 
Antoni Zasowski – 
Danuta Adamczyk – 
Mirosław Wantuch – 
Lidia Kozień  – Z-ca Członka
Łukasz Szurek – Z-ca Członka


Komisja Rewizyjna

Paweł Tokarski – Przewodniczący
Wacław Kretowicz – Członek
Łukasz Krauschar – Członek
Agata Sztaba – Z-ca Członka
Paweł Węglarz – Z-ca Członka

Sąd Cechowy

Maria Czerhoniak- Przewodnicząca
Anna Przybyłowicz – Członek
Monika Świerz – Członek
Beata Więcek – Z-ca Członka
Edyta Przybycień - Chochołek – Z-ca Członka

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Beata Rzepiela
Data ostatniej modyfikacji: 2021-06-09 11:11:43
Opublikował: Bartłomiej Jach
Data publikacji: 2009-06-22 20:31:20
Odsłon: 2070
Dziennik zmian

Zadania Cechu

Podstawowym zadaniem Cechu, jest utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów.
Ważnym zadaniem Cechu jest wypełnianie zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania, a w szczególności nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Bartłomiej Jach
Data ostatniej modyfikacji: 2003-11-14 16:45:06
Opublikował: Bartłomiej Jach
Data publikacji: 2003-11-14 16:45:06
Odsłon: 1781
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.